Danh mục sản phẩm

Cảm biến quang Optex, Cảm biến laser Optex, Cảm biến sợi quang optex, Camera kiểm tra lỗi sản phẩm optex

Giá:
Liên hệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optex YD-15CN

Optex YD-15CP

Optex  YD-15N

Optex  YD-15N-M12

Optex  YD-15P

Optex  YD-15P-M12

Optex  YD-L2CN

Optex  YD-L2CP

Optex  YD-L2N

Optex  YD-L2N-M12

Optex  YD-L2P

Optex  YD-L2P-M12

Optex  YR-140CN

Optex  YR-140CP

Optex  YR-140N

Optex  YR-140N-M12

Optex  YR-140P

Optex  YR-140P-M12

Optex  YT-1180N

Optex  YT-1180P

Optex  YT-590CN

Optex  YT-590CP

Optex  YT-590N

Optex  YT-590N-M12

Optex  YT-590P

Optex  YT-590P-M12

Optex  BGS-Y8CN

Optex  BGS-Y8CP

Optex  BGS-Y8N

Optex  BGS-Y8N-M12

Optex  BGS-Y8P

Optex  BGS-Y8P-M12

Optex  YR-Q39CN

Optex  YR-Q39CP

Optex  YR-Q39N

Optex  YR-Q39N-M12

Optex  YR-Q39P

Optex  YR-Q39P-M12

Optex  BGS-10CN

Optex  BGS-10CP

Optex  BGS-10N

OPTEX BGS-10P

OPTEX BGS-30CN

OPTEX BGS-30CP

OPTEX BGS-30N

OPTEX BGS-30P

OPTEX BGS-2S15CN

OPTEX BGS-2S15CP

OPTEX BGS-2S15N

OPTEX BGS-2S15N*

OPTEX BGS-2S15P

OPTEX BGS-2S25N

OPTEX BGS-2S30CN

OPTEX BGS-2S30CP

OPTEX BGS-2S30CPT

OPTEX BGS-2S30N

OPTEX BGS-2S30NT

OPTEX BGS-2S30P

OPTEX BGS-2S30PT

OPTEX FGS-D10N

OPTEX FGS-D25CP

OPTEX BGS-DL10CN(E)

OPTEX BGS-DL10CP(E)

OPTEX BGS-DL10N(E)

OPTEX BGS-DL10P(E)

OPTEX BGS-DL10TCP(E)#

OPTEX BGS-DL10TN(E)#

OPTEX BGS-DL10TP(E)#

OPTEX BGS-DL25TCN(E)#

OPTEX BGS-DL25TCP(E)#

OPTEX BGS-DL25TN(E)#

OPTEX BGS-DL25TP(E)#

OPTEX BGS-DL30CN(E)

OPTEX BGS-DL30CP(E)

OPTEX BGS-DL30N(E)

OPTEX BGS-DL30P(E)

OPTEX BGS-HL05T

OPTEX BGS-HL05TC

OPTEX BGS-HL25T

OPTEX BGS-HL25T2

OPTEX BGS-HL25TC

OPTEX BGS-HL25TC2

Cảm biến OPTEX BGS-HLM05T

Cảm biến OPTEX BGS-HLM05TC

Cảm biến OPTEX BGS-HLM25T

Cảm biến OPTEX BGS-HLM25TC

Cảm biến OPTEX BGS-3JH05CP

Cảm biến OPTEX BGS-3JH05N

Cảm biến OPTEX BGS-3JH05P

Cảm biến OPTEX BGS-3JS05N

Cảm biến OPTEX BGS-3JS05P

Cảm biến OPTEX BGS-H15CN

Cảm biến OPTEX BGS-H15CP

Cảm biến OPTEX BGS-H15N

Cảm biến OPTEX BGS-H15P

Cảm biến OPTEX BGS-S15CN

Cảm biến OPTEX BGS-S15CP

Cảm biến OPTEX BGS-S15N

Cảm biến OPTEX BGS-S15P

Cảm biến OPTEX BGS-S03N

Cảm biến OPTEX BGS-S08CN

Cảm biến OPTEX BGS-S08CP

Cảm biến OPTEX BGS-S08N

Cảm biến OPTEX BGS-S08N*

Cảm biến OPTEX BGS-S08N-5

Cảm biến OPTEX BGS-S08P

Cảm biến OPTEX BGS-S08P*

Cảm biến OPTEX BGS-V30

Cảm biến OPTEX BGS-V30CP

Cảm biến OPTEX BGS-V30P

Cảm biến OPTEX BGS-V50CN

Cảm biến OPTEX BGS-V50N

Cảm biến OPTEX BGS-V80

Cảm biến OPTEX BGS-V80CN

Cảm biến OPTEX BGS-V80P

Cảm biến OPTEX BGS-V2000N

Cảm biến OPTEX BGS-Z10CN

Cảm biến OPTEX BGS-Z10CP

Cảm biến OPTEX BGS-Z10N

Cảm biến OPTEX BGS-Z10P

Cảm biến OPTEX BGS-Z30CN

Cảm biến OPTEX BGS-Z30CP

Cảm biến OPTEX BGS-Z30N

Cảm biến OPTEX BGS-Z30P

Cảm biến OPTEX BGS-ZM10CN3

Cảm biến OPTEX BGS-ZM10CN4

Cảm biến OPTEX BGS-ZM10CP3

Cảm biến OPTEX BGS-ZM10CP4

Cảm biến OPTEX BGS-ZM10N

Cảm biến OPTEX BGS-ZM10N-M12

Cảm biến OPTEX BGS-ZM10P

Cảm biến OPTEX  BGS-ZM10P-M12

Cảm biến OPTEX BGS-ZM30CN3

Cảm biến OPTEX BGS-ZM30CN4

Cảm biến OPTEX BGS-ZM30CP3

Cảm biến OPTEX BGS-ZM30CP4

Cảm biến OPTEX BGS-ZM30N

Cảm biến OPTEX BGS-ZM30N-M12

Cảm biến OPTEX BGS-ZM30P

Cảm biến OPTEX BGS-ZM30P-M12

Cảm biến OPTEX BGS-ZL10CN

Cảm biến OPTEX BGS-ZL10CP

Cảm biến OPTEX BGS-ZL10N

Cảm biến OPTEX BGS-ZL10P

Cảm biến OPTEX BGS-ZL30CN

Cảm biến OPTEX BGS-ZL30CP

Cảm biến OPTEX BGS-ZL30N

Cảm biến OPTEX BGS-ZL30P

Cảm biến OPTEX BGF-CN

Cảm biến OPTEX BGF-CP

Cảm biến OPTEX BGF-N

Cảm biến OPTEX BGF-P

Cảm biến OPTEX BIF-CWN

Cảm biến OPTEX BIF-CWP

Cảm biến OPTEX BIF-WN

Cảm biến OPTEX BIF-WP

Cảm biến OPTEX BRF-CHN

Cảm biến OPTEX BRF-CHP

Cảm biến OPTEX BRF-CN

Cảm biến OPTEX BRF-CP

Cảm biến OPTEX BRF-HN

Cảm biến OPTEX BRF-HP

Cảm biến OPTEX BRF-N

Cảm biến OPTEX BRF-P

Cảm biến OPTEX BGF-TCN

Cảm biến OPTEX BGF-TCP

Cảm biến OPTEX BGF-TN

Cảm biến OPTEX BGF-TP

Cảm biến OPTEX BRF-HTCN

Cảm biến OPTEX BRF-HTCP

Cảm biến OPTEX BRF-HTN

Cảm biến OPTEX BRF-HTP

Cảm biến OPTEX BRF-TCN

Cảm biến OPTEX BRF-TCP

Cảm biến OPTEX BRF-TN

Cảm biến OPTEX BRF-TP

Cảm biến OPTEX CDD-11CN#

Cảm biến OPTEX CDD-11N#

Cảm biến OPTEX CDD-11N*

Cảm biến OPTEX CDD-11P#

Cảm biến OPTEX CDD-40CN#

Cảm biến OPTEX CDD-40CP#

Cảm biến OPTEX CDD-40N#

Cảm biến OPTEX CDD-40P#

Cảm biến OPTEX CRD-300CN#

Cảm biến OPTEX CRD-300N#

Cảm biến OPTEX CRDF-100CP#

Cảm biến OPTEX CRDF-100N#

Cảm biến OPTEX CRDF-100P#

Cảm biến OPTEX CTD-1500CN#

Cảm biến OPTEX CTD-1500CP#

Cảm biến OPTEX CTD-1500N#

Cảm biến OPTEX CTD-1500P#

Cảm biến OPTEX C2DM-11CN

Cảm biến OPTEX C2DM-11CP

Cảm biến OPTEX C2DM-11N

Cảm biến OPTEX C2DM-11P

Cảm biến OPTEX C2DM-40CN

Cảm biến OPTEX C2DM-40CP

Cảm biến OPTEX C2DM-40N

Cảm biến OPTEX C2DM-40P

Cảm biến OPTEX C2DM-80CN

Cảm biến OPTEX C2DM-80CP

Cảm biến OPTEX C2DM-80N